Leefgroepen

Leefgroepen: wat, hoe en waarom…

 

Enquête leefgroepen ouders 2013

 

Het ontstaan: mei 2012

 

Als school zijn wij voortdurend in beweging. We trachten in deze huidige, snel evoluerende maatschappij ons steentje bij te dragen tot de positieve ontwikkeling en opvoeding van uw kind.

Hierbij vinden wij het zeer belangrijk een zo ideaal mogelijk klimaat te scheppen waarin uw kind optimale groeikansen krijgt.
Voor ons is dit een uitdaging die we graag aangaan, want ook wij willen als school mee groeien en ons ontwikkelen.

Vanuit dit perspectief zijn wij al geruimere tijd aan het denken over een aangepaste werkwijze in onze kleuterschool. En we zijn dan ook zeer verheugd u, na veel denkwerk, overleg, voorbereiding,… te kunnen melden dat wij vanaf het schooljaar 2012-2013 in onze kleuterafdeling met leefgroepen zullen gaan werken.
Een werkwijze die stilaan meer en meer ingang vindt in het hedendaagse kleuteronderwijs en waar wij als school heel sterk in geloven.

Het idee begon reeds te rijpen een zes à zevental jaren geleden.
Daar er echter nog een aantal andere prioriteiten op het programma stonden, werd het idee van de leefgroepen nog even geparkeerd. Eind vorig schooljaar was de tijd echter rijp om te beginnen aan de planning van de implementatie van leefgroepen in onze kleuterschool. We zijn inmiddels dan ook al een heel jaar lang bezig met de nodige voorbereidingen. We zijn dus zeker niet over één nacht ijs gegaan. Met de ondersteuning van onze pedagogische begeleider stippelden we een duidelijk en haalbaar traject uit. Zo lichtte de ped. begeleider zelf gedetailleerd toe wat leefgroepenwerking precies inhoudt, kwam een kleuterleidster die al geruime tijd met leefgroepen werkt toelichting geven tijdens een pv. , bezochten we scholen die met leefgroepen werken, werden studiedagen en personeelsvergaderingen besteed aan de voorbereidingen,…

Half mei werd er vervolgens een infoavond georganiseerd om de ouders op de hoogte te brengen van de nieuwe werking. Het is immers heel begrijpelijk dat er bij ouders heel wat vragen leven rond het hele gebeuren. We hebben daar als school uiteraard alle begrip voor en daarom hebben we geprobeerd alles zo goed mogelijk te kaderen en bestaande vragen te beantwoorden.
De overwegend positieve reacties van de ouders achteraf deden ons oprecht deugd en waren zeker een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Tegelijkertijd beseffen we heel goed dat er aan alle systemen zowel pro’s als contra’s verbonden zijn. Dat is natuurlijk ook zo met de leefgroepenwerking. Nochtans is het onze overtuiging dat de pro’s, de voordelen, merkelijk in de meerderheid zijn, vandaar dat wij vol overtuiging voor deze nieuwe werking gekozen hebben.
Wij geloven rotsvast in dit project en hopen dat velen deze weg samen met ons willen gaan.